Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť LIKO-S, spol. s r.o., so sídlom: Polianky 5, Bratislava 841 01, IČO: 31 379 702, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka: 7606/B, zastúpená: Renata Regecová – výkonná riaditeľka, kontaktné údaje: email: renata.regecova@liko-s.sk, tel.: 00421 903 727 919 (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: LIKO-S, spol. s r.o., so sídlom: Polianky 5, Bratislava 841 01, IČO: 31 379 702, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka: 7606/B, zastúpená: Renata Regecová – výkonná riaditeľka, kontaktné údaje: email: renata.regecova@liko-s.sk, tel.: 00421 903 727 919. 

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk
Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia

3. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@liko-s.sk, telefónne číslo 00421 903 727 152, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

Czech Best Managed CompaniesCZGBCAMSP

Táto webová stránka používa cookies

Súbory cookie používame na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti. Informácie o vašom používaní našej stránky zdieľame aj s našimi sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi, ktorí ich môžu skombinovať s inými informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré zhromaždili z vášho používania ich služieb.

Prispôsobiť

Prispôsobenie súborov cookie